Deze site maakt gebruik van technische cookies en de cookies welke worden geplaatst door Google Analytics. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houdt u er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Akkoord

Huishoudelijk reglement

Wijkcentrum "De Bergspil"


Roosendaal 01-01-2024.


Huishoudelijk reglement


1. Het gebruik maken van ruimten enz. voor particuliere commerciële doeleinden is niet toegestaan, tenzij het Stichtingsbestuur anders beslist.


2. Het eventuele gebruik van materialen zoals flipover, beamer, geluidsinstallatie en consumpties wordt doorberekend tegen prijzen, vastgesteld door het Stichtingsbestuur.


3. De beheerder is belast met de dagelijkse uitvoering van de dagelijkse zaken.


4. Afspraken over gebouw, inventaris of inrichting, uitsluitend via de beheerder of diens vervanger. Tel: (0165) 23 58 15 of via de E-mail: beheer@bergspil.nl.


5. Aanwijzingen van de beheerder moeten worden opgevolgd. Bij verschil van mening kunt u zich schriftelijk wenden tot het Stichtingsbestuur.


6. Verlaat de ruimte, zoals je het aantreft: kopjes, glazen enz. afgeven aan de bar. Materiaal opbergen, stoelen en tafels op de plaats. Licht uit, ramen dicht, afval in de bakken, radiatorkranen op maanstand zetten.


7. Bij ernstige verontreiniging van de gehuurde accommodatie zal het bestuur van De Bergspil een reinigingsbedrijf inhuren en de kosten doorbereken aan de klant/huurder. Bij achterlaten van extreem veel eigen afval berekenen wij kosten door van € 5.00  voor zak 65/25 x 140cm tot €10.00 zak 115 x 140 cm)!


8. Houd rekening met de medegebruikers van het gebouw. Ook de beheerder houdt daar rekening mee bij uw afspraak.


9. De ontmoetingsruimte is ontmoetingspunt voor alle groeperingen dus niet voor vergaderingen en/of clientgesprekken. Als sluitingstijd gelden: zie begin en eind dagdelen.


10. Personen of groepen, die ernstige overlast veroorzaken, ook nog na een waarschuwing van de beheerder, kunnen uit het gebouw worden geweerd.


11. Schade aan gebouw, inventaris en apparatuur kan op de gebruiker worden verhaald. Niet op de tafels zitten.


12. Het Stichtingsbestuur is niet aansprakelijk voor schade/diefstal en/of het zoekraken van U eigendommen.


13. Daar het hier een openbaar gebouw betreft, geldt voor alle ruimten een rookverbod, tevens geen open vuur zoals kaarsjes/vuurwerkfontijnen gebruiken. Een eventuele boete zal worden doorberekend aan de overtreder.


14. Het is niet toegestaan drinken mee te nemen voor consumptie in De Bergspil; behalve groepen die daarvoor toestemming hebben van het bestuur.


15. Het bestuur van De Bergspil aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet ter beschikking kunnen stellen van de accommodatie ten gevolge van calamiteiten, of gebrek aan ondersteunend personeel!


16. Het is verboden oneigenlijk/misbruik te maken van wifi/internet beschikbaar gesteld door wijkcentrum de Bergspil.


17. Het bestuur van De Bergspil aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor claims voortkomend uit het niet (goed) functioneren van  wifi/internetgebruik bij of in wijkcentrum de Bergspil, u dient zelf te zorgen voor een back-up optie b.v. via mobiele hotspot.


18. Het is verboden in wijkcentrum de Bergspil drugs te gebruiken te dealen of in je bezit te hebben.Bij een overtreding van een van bovengenoemde zaken krijgt de overtreder per direct een toegang-ontzegging voor wijkcentrum de Bergspil van tenminste 2 jaar.


19. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Stichtingsbestuur.


Hoogachtend


Bestuur De Bergspil.


Start pagina