Akkoord
achtergrond

Beleidsplan

1. Inleiding

Buurt/wijkhuis de Bergspil in de Roosendaalse wijk Tolberg. Na de financiële gemeentelijke crisis is het buurthuis opgesplitst in twee stichtingen m.n. een stichting huisvesting en een stichting samenleving. Het buurt/wijkhuis is momenteel bezig met de transitie van volledig gesubsidieerde naar een minimaal gesubsidieerde instelling. De doelstelling van het bestuur en medewerkers is deze transitie zonder al teveel achteruitgang voor de bezoekers/klanten te bewerkstelligen. Een gevolg van dit traject is dat bijna alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht.            Het buurthuis voorziet in ruimtes welke  verhuurd worden aan  organisaties/verenigingen, tevens is er een foyer aanwezig waar horecavoorzieningen aanwezig zijn.

2. Het doel van de instelling

De stichting stelt zich ten doel, het onder eigen verantwoordelijkheid stimuleren en ontwikkelen van een proces van samenlevingsopbouw, teneinde de bewoners van de wijk en de in de wijk werkzame organisaties zoveel mogelijk te betrekken bij de optimalisering van de woon en leefsituatie in de wijk.
activiteiten te ondersteunen/ontwikkelen die een bijdrage leveren aan het voorkomen van isolement en vereenzaming van(groepen) kwetsbare burgers.
activiteiten ondersteunen/ontwikkelen die gericht zijn op de vrijwillige inzet van actieve bewoners voor hun omgeving.
activiteiten te ondersteunen/ontwikkelen door en voor bewoners zelf om elkaar te leren kennen en een beroep op elkaar te kunnen doen.
ontmoetingsactiviteiten ondersteunen/ontwikkelen in het algemeen die het sociale netwerk ondersteunen.
Een bijzonder doel van het wijk/buurthuis is het ten dienste stellen van de faciliteiten van het buurthuis in geval van calamiteit of crisissituatie op gemeentelijk of provinciaal niveau.
Uitgangspunten.
Het werk van de stichting richt zich in het bijzonder op groepen en bewoners welke zich in een situatie van maatschappelijke achterstand bevinden of over geringe ontplooiingskansen beschikken, op ouderen en jongeren.
Kern-beginselen: Alle activiteiten met betrekking tot sociaal/maatschappelijk/culturele onderwerpen.
 
Beoogde doelgroep/regio
De stichting stelt zich ten doel het stimuleren en ontwikkelen van een proces van integratie en acceptatie van de verschillende groepen en individuen in de wijk of gemeente, dit ongeacht ras, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid of afkomst.
Financieel rond en gezond
Het wijk/buurthuis moet op termijn indien mogelijk financieel rond en gezond worden geëxploiteerd met  (alleen) vrijwilligers waarna de opbrengsten kunnen worden aangewend om andere zaken te kunnen faciliteren.
Het buurt/wijkhuis is een sociaal/maatschappelijk/culturele onderneming zonder winstdoelstelling.

3. Werkzaamheden van de instelling

Het onderdak verlenen aan verenigingen en bewoners van de wijk Tolberg met als gevolg een verbetering van het sociaal en maatschappelijk klimaat in de wijk.
Het positief anticiperen en participeren op de activiteiten van burgers/bewoners met betrekking tot de mogelijkheden van het buurt/wijkhuis.
Gericht zoeken naar sponsorgeld en of bedrijven die iets kunnen betekenen in de facilitaire herstellingen van het buurt/wijkhuis tegen geringe vergoeding.
Het faciliteren van internetverbinding en het gebruik van sociale media.

4.   Organisatiestructuur.

Het bestuur bestaat momenteel uit 3 leden en zijn allen vrijwilligers.
Hennelien van Damme voorzitter.
Jan Broumels  Financieel verantwoordelijk.
Hans Zuijkerbuijk Technisch verantwoordelijk.
Alle bestuursledenleden zijn woonachtig in de wijk Tolberg van de gemeente Roosendaal en vallen onder het beschikkingsmacht criterium.

Taken/vraagbaken
Voorzitter(Hennelien)is actief op sociaal beleid/vrijwilligers problematiek.
Financieel-verantwoordelijke (Jan)controleert op basis van steekproef de administratieve kracht en controleert de boekhouding
Technisch verantwoordelijke(Hans) beslist over de outillage/nutsvoorzieningen.
Onder het bestuur staat een beheerder en een parttime 0,4 fte administratieve kracht. De beheerder krijgt een vergoeding conform vrijwilligersbeleid belastingdienst(max 1500 euro per jaar). De administratieve kracht wordt beloond conform WVS cao.
Vervolgens werken er in het buurt/wijkhuis ongeveer 15 vrijwilligers.
Alle vrijwilligers wordt aangeboden een BHV en een cursus (sociale hygiëne) of IVA te volgen op kosten van het buurt/wijkhuis.

5. Financiering

De stichting  huisvesting heeft bij de Rabobank een hypotheek voor het pand afgesloten.
De gemeente Roosendaal verstrek voor voortzetting alle activiteiten een jaarlijkse subsidie.
De overige financiële middelen worden verkregen uit de activiteiten vanuit het buurt/wijkhuis.
Het bestedingsbeleid is indien noodzakelijk of op afschrijvingsmethodiek of onderhoudsplan en wordt  geaccordeerd door het bestuur.
De globale kosten bestaan uit hypotheek, gwl, kosten klein/groot onderhoud, vergoedingen beheerder/administratie, telefoon, internet, tv.

6. Reserve fonds beheer

De stichtingen hebben samen een reserve bedrag op een spaarrekening bij de Rabobank.
Het bestuur accordeert alle opnames vanuit dit reserve fonds.
Vanuit de jaarrekening wordt het reserve fonds aangevuld .                   
De Stichtingen streven ernaar continuïteit te waarborgen door het opbouwen van eigen inkomsten en fondsenwerving. Het reserve fonds dient als buffer voor eventuele financiële tegenvallers, ter overbrugging van budgetperiodes en voor investeringen in nieuw beoogde projecten.

7.  Verantwoordelijkheden/verplichtingen.

De stichtingen zijn verplicht om de balans, de staat van baten en lasten, en een toelichting te publiceren op hun internet webpagina. De stichtingen moeten de financiële verantwoording binnen 6 maanden na het afloop van het boekjaar publiceren op de eigen internetsite. U moet dit doen voor elk boekjaar dat eindigt na 31 december.

Het beheer van de stichtingen houden het beleidsplan up to date door minimaal een keer per jaar het totale plan te scannen op  beleidsveranderingen. Tevens worden kleine correcties per direct gewijzigd in het plan onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Ook op deze webpagina onder Bestuurlijk:

Bestuursreglement inzake alcohol 2017/2020.
Poststukkenbeleid.
Vrijwilligerscontract.
Huishoudelijk regelement.
Algemeen beleid vrijwilligers stichting Tolberg.
Statuten.
Jaarrekeningen.
 

Roosendaal  02-06-2017